ill 18. Kantsel

ill 18. Figuur pärast konserveerimist ja kõlaräästale tagasipaigutamist.

ill 18. The figure after conservation was replaced on the canopy.