ill 14. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 14. Liimitud detailidele pandi kuivamisel raskusteks peale haavlikotikesed

fig 14. Small bags of pellets were placed as weights on the drying re-glued details